Záručné podmienky

Nové Common Rail vstrekovače pre osobné a úžitkové motorové vozidlá producentov
BOSCH DENSO DELPHI CONTINENTALVDO
Podmienky záruky

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka  v platnom znení.

– Montáž súčiastky je povinný vykonať preškolený pracovník v autorizovanom servise, ktorý má autorizáciu výrobcu vozidla alebo autorizáciu výrobcu súčiastky.

– Predmetným servisom na montáž dieselového palivového systému zn. BOSCH je servis: BOSCH DIESEL SERVICE, BOSCH DIESEL CENTER, pre značku SIEMENS/VDO/CONTINENTAL je servis VDO majúci autorizáciu na montáž dieselového palivového systému, pre produkty zn. DELPHI je to servis s autorizáciou DELPHI  na montáž produktov dieselového systému, pre produkty DENSO je to servis s autorizáciou DENSO pre montáž dieselového palivového systému.

– Podmienkou začatia reklamácie na základe záruky je pokladničný doklad, alebo kópia faktúry, alebo záručný list vystavený predávajúcim a taktiež doručenie reklamovaného predmetu na náklady kupujúceho na adresu predávajúceho.
– Pred doručením reklamovanej súčiastky na adresu predávajúceho sa súčiastka nesmie čistiť.
– Záruka platí po dobu 24 mesiacov od dátumu predaja  alebo 100 000 km prejdených od dátumu montáže.
– V prípade doručenia reklamovanej súčiastky predávajúcemu prostredníctvom zásielkovej služby je túto potrebné vyslať tak, aby nedošlo k jej poškodeniu počas prepravy.
-Záruka sa vzťahuje na produkčné, materiálové a konštrukčné závady, ktoré počas doby záruky znemožňujú správnu funkciu predmetnej súčiastky. – V prípade uznania reklamácie počas doby záruky predávajúci odstráni závadu na svoje náklady a ak to nie je možné, vymení súčiastku  za novú, v prípade chýbajúceho tovaru vráti totožnú finančnú čiastku.
– V prípade uznania reklamácie sa predávajúci zaväzuje opraviť alebo vymeniť reklamovanú súčiastku do 14 dní od jej doručenia.

– Tovar nepodlieha reklamácii ak:

  1. Poškodenie vzniklo z dôvodu zlého technického stavu motora alebo jeho chodu.
  2. V palivovej sústave sa nachádzajú kovové mikropredmety ( piliny, časti vysokotlakovej sústavy )
  3. Montáž bola vykonaná v neautorizovanom servise pre danú značku vozidla alebo nepreškoleným pracovníkom.
  4. Zakúpená súčiastka bola zamontovaná nezhodne s jej katalógovým určením.
  5. Súčiastka bola opravovaná (bez ohľadu na spôsob alebo miesto opravy)
  6. Reklamovaná súčiastka je mechanicky poškodená.
  7. Vozidlo, v ktorom bola namontovaná súčiastka, bolo účastníkom dopravnej nehody.
  8. Súčiastka pred doručením predávajúcemu bola vyčistená.
  9. Poškodenie vzniklo z dôvodu zlého zabezpečenia súčiastky počas prepravy k predávajúcemu.
  10. Reklamovaná súčiastka bola doručená k predávajúcemu nekompletná.